بانک اطلاعات مشاغل ایرانیان (باما)

تــمــاس بــا مــا


خانم پناهی

مدیر روابط عمومی

خانم عربی

مدیرفروش

امید انصاری

مدیر سایت

سهیل یوسفی

مدیر ارشد اجرائی

محسن علیرضاپور

رئیس هیئت مدیره